Huishoudelijk Reglement

 

Het huishoudelijk reglement bevat een aantal praktische afspraken en tips. Zo weet je vooraf
wat van je verwacht wordt, wat je kan of moet doen, en bij wie je daarvoor terecht kan.


1. Judo in onze club


De instelling die verwacht wordt van al onze clubleden:
• Judo is in de eerste plaats een sport, en wordt enkel beoefend in de dojo.
• Het gaat er niet om een ander in de grond te boren, maar wel om samen te leren
en zichzelf te verbeteren. Dit betekent dat men steeds rekening houdt met de
partner waarmee men traint.
• Jongeren en ouderen, mensen van allerlei overtuigingen, jongens en meisjes,
recreatievelingen en competitievelingen zijn welkom in onze club. Iedereen
respecteert de ander in zijn eigenheid.
• In onze club wordt geen doping of verboden middelen gebruikt.
• We maken duidelijke afspraken om een veilige training te waarborgen - we
verwachten van iedereen dat deze onverkort, onmiddellijk en steeds worden
opgevolgd.
• Elk lid dat wil oefenen in een andere club, moet daartoe de toelating hebben van
de hoofdtrainer. Deze bijkomende trainingen zijn toegelaten onder voorwaarde dat
de eigen clubtrainingen regelmatig bijgewoond worden.


2. Eerste stappen op de mat


Als je wil starten met judo kan je vier trainingen vrijblijvend proberen. Daarna kan je
beslissen of je al dan niet aansluit. Voorwaarde is wel dat je voor de eerste training een
initiatieformulier invult.
Indien je lid wil worden verwachten we dat je zelf het initiatief neemt om een
clubverantwoordelijke te contacteren en het nodige te doen om voor de volgende training je
aansluiting, verzekering en lidgeld te regelen. Wat dat inhoudt lees je hieronder.


3. Aansluiting en verzekering


De club is aangesloten bij de Judo Vlaanderen, die ook de verzekering van de
judoka’s verzorgt. Deze federatie verenigt de Vlaamse clubs en is erkend door Sport
Vlaanderen. Bijgevolg worden de graden die we in de club toekennen (uiterlijk te herkennen
aan de kleur van gordel) erkend en mag je deelnemen aan wedstrijden en stages ingericht
door deze federatie. De verzekering betaal je samen met het lidgeld voor de eerste training
na afloop van de gratis initiatie en deze geldt voor 1 jaar.


Vergunning
Na enkele weken krijg je een vergunning die je steeds goed moet bewaren en mee moet
brengen op trainingen en wedstrijden. Deze vergunning is het bewijs dat je aangesloten en
verzekerd bent.


Hoe vernieuwen?
Ruim een maand voor je lidgeld en verzekering hernieuwd dient te worden, krijg je een
bericht. Probeer deze zo snel mogelijk, en zeker op tijd, te vernieuwen, anders mag je niet
meer meetrainen of deelnemen aan competitie. Het bestuur ziet hier zeer strikt op toe omdat

onze judoka’s er alle baat bij hebben. Indien je niet over een geldige vergunning beschikt,
ben je immers niet verzekerd als er iets gebeurt.


4. Medische controle


Competitiejudoka’s boven de 40 jaar, zijn verplicht om halfjaarlijks een medisch attest bij zich
te hebben.


5. Lidgeld


Om de praktische werking van de club te verzekeren vragen wij onze judoka’s het lidgeld
samen met de verzekering te betalen na de gratis initiatie. Het bedrag wordt jaarlijks
vastgesteld door het bestuur. We trachten het lidgeld zo laag mogelijk te houden.


6. Groepssamenstelling


De judoka’s worden in onderling overleg tussen de betrokken trainers in de verschillende
groepen ingedeeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de technische bekwaamheid,
leeftijd, grootte en gewicht, motivatie, trainingsingesteldheid,... van de judoka. We trachten
iedere judoka in die groep te zetten waarin hij of zij het meest op zijn plaats is, zich naar
onze mening het beste kan ontwikkelen.
Soms is het nodig de samenstelling van de groepen ook in de loop van een seizoen te
wijzigen, of enkele judoka’s van groep te veranderen. Overleg is altijd mogelijk tussen
judoka, ouders en trainers. Weet wel dat de eindbeslissing steeds bij de hoofdtrainer ligt.


7. Verwachtingen op de training


Er is eigenlijk maar één grondregel, namelijk: op de training is de trainer de baas. Langs de
mat is er de mogelijkheid om de training te volgen, maar dit gebeurt in stilte.
We verwachten van je op de trainingen:
• Dat je de judoregels respecteert en de richtlijnen van de trainers opvolgt
• Inzet op het maximum van je capaciteiten
• Sportief gedrag
• Zorg voor de veiligheid van je medejudoka's
Verschillende opvattingen in verband met de judotechniek kunnen besproken worden met de
trainer - maar wel op zo'n manier dat het de anderen niet stoort. Bovendien hou je best
rekening met verschil in ervaring en kunde om het eigen standpunt te relativeren.
De trainer kan zich ook wel eens vergissen. Dus: als je je werkelijk onrechtvaardig
behandeld voelt, spreek hem er nog eens over aan om een aantal zaken recht te zetten. Blijf
je werkelijk met iets serieus zitten, dan kan jijzelf (of je ouders) altijd iemand van het bestuur
aanspreken. Als je probleem daarna nog niet verholpen is, kan je vragen het op een
bestuursvergadering te brengen en om zo je standpunt te verdedigen.
De vorige weg kan ook gevolgd worden wanneer je niet akkoord bent met de gang van
zaken in de club of wanneer je voorstellen hebt om de werking te verbeteren.
Elke training is er de mogelijkheid een korte drinkpauze in te lassen. Deze drinkpauze zal
plaatsvinden op vraag van de judoka’s, op een moment waarvan dit volgens de trainer het

beste in de training past. Drinken tijdens deze drinkpauze kan enkel uit een vooraf
klaargezette drinkbus, en deze drinkbus mag enkel gevuld zijn met water.


8. Voor en na de training


Het is waarschijnlijk overbodig te vermelden, maar toch verwachten we dat iedereen zorgt
dat hij proper op de mat komt, dat de judogi voldoet aan de voorschriften en proper is, dat de
nagels kort gehouden worden. Draag ook steeds schoeisel voor je de mat op gaat.
Kostbare voorwerpen kun je best thuislaten. Dit geldt voornamelijk voor ringen,
halskettingen, armbanden, horloges, eventueel portefeuilles... Je kan en mag deze
voorwerpen niet mee op de mat nemen. Als je ze bij hebt neem je het risico dat je ze
vergeet, verloren legt of dat iemand anders ze verloren legt.
Judo is geen kinderopvang. De club draagt geen verantwoordelijkheid voor wat jongeren
uitsteken voor en na de trainingsuren.
Blijf van de spullen van anderen in de kleedkamer af en respecteer de materialen in
kleedkamers en zaal. Controle daarop is niet altijd mogelijk, omdat soms twee groepen na
elkaar training hebben. We rekenen dan ook op de medewerking van iedereen.


9. Deelname wedstrijden


Leeftijdscategorieën en reglement
Leeftijdscategorieën en wedstrijdreglementen worden vastgelegd door de federatie. De
trainers en de hoofdtrainer hebben het laatste woord in verband met al of niet deelname aan
wedstrijden.
Niet-deelname
Indien je ingeschreven hebt en je kan om een of andere reden niet meegaan, verwittig je de
verantwoordelijke die meegaat op wedstrijd.
Niet te vergeten
Voor een wedstrijd heb je het volgende nodig: Vergunning, identiteitskaart (vanaf 12 jaar),
judogi, witte, rode en eigen gordel.


Iedereen wordt verwacht voor de afgesproken tijd op de aangeduide plaats te zijn. Kom iets
zeggen tegen de verantwoordelijke, zodat hij weet wie al wel en wie nog niet aanwezig is.
We begrijpen dat je als ouder niet telkens mee kan rijden als er een wedstrijd is, maar
jongeren zijn extra gemotiveerd als iemand geregeld komt kijken hoe hij of zij het doet...
Judo blijft een contactsport, de kans bestaat dat een judoka zich kwetst. Als ouders
aanwezig zijn staat de coach er niet alleen voor.

We verwachten van al wie meegaat op wedstrijden, judoka's en supporters, dat ze zich als
toffe supporters gedragen. We steunen de judoka's van de eigen club en breken ze niet af
als het eens wat minder gaat. Tenslotte staat ook de tegenstander op de mat om te winnen.

Leden en supporters van JudoClub Oevel stellen zich niet negatief op tegenover
judoka's en supporters van andere clubs en respecteren de beslissingen van de
scheidsrechters. Judo is een gezonde ontspanning, die we niet verknoeien door negatieve
kritiek of fanatiek gedrag.


10. Wat te doen bij ongevallen?


We hopen natuurlijk dat je op een training of tijdens een wedstrijd nooit een serieuze
blessure oploopt.
Overkomt het je toch, vraag dan zo snel mogelijk een aangifteformulier aan één van de
verantwoordelijken. Hou er rekening mee dat de club het formulier binnen de drie dagen na
het ongeval in zijn bezit moet hebben. Enkele dagen nadien krijgt je een dossiernummer en
richtlijnen van de verzekering. Dit dossiernummer moet worden vermeld op alle
briefwisseling m.b.t. het ongeval.
Hou alle rekeningen van de dokter en andere medische behandelingen bij. Reken eerst af
met je ziekenfonds, vraag daar een formulier waarop het ziekenfonds alle bedragen bijhoudt:
wat het heeft gekost, de tussenkomst van het ziekenfonds en wat je zelf nog hebt bijgelegd.
De verzekering betaalt je dit laatste terug.
Indien je vindt dat de kwetsuur genezen is, kopieer je de bundel en stuur je deze op. Voor
zwaardere ongevallen is een verklaring nodig dat de dokter bevestigt dat de kwetsuur
genezen is.