Privacyverklaring

 

JudoClub Oevel respecteert uw persoonlijke levenssfeer en verwerkt daarom uw gegevens conform de toepasselijke regelgeving, met name de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna GDPR of AVG). Met deze privacyverklaring wil JudoClub Oevel u op een correcte en transparante manier informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.
JudoClub Oevel is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, e-mailadres, identificatienummer of telefoonnummer.


De gegevens van de leden (contactgegevens, geboortedatum, adres, judo-gerelateerde gegevens) worden enkel geregistreerd in de beveiligde databank van Judo Vlaanderen. Enkel de leden van het bestuur hebben toegang tot de gegevens van de leden van de club. De leden kunnen de eigen gegevens inkijken en verbeteren. In geen geval zullen deze gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan het ledenbeheer. Door aansluiting bij de club verklaart elk lid, of in geval van minderjarigheid de ouders of voogd, zich akkoord om zijn persoonsgegevens te verwerken zoals hiervoor omschreven. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn worden uw persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens door JudoClub Oevel beschikt u over de volgende rechten:


1. Recht op informatie: u heeft het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring tracht hieraan tegemoet te komen.
2. Recht op toegang: u kan uw eigen gegevens inkijken.
3. Recht op verbetering: u kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te laten verbeteren.
4. Recht op verwijdering: u heeft het recht om onmiddellijke verwijdering te verkrijgen van uw gegevens.
5. Recht op intrekking van uw toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan u ten allen tijde uw toestemming intrekken.


U kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar judocluboevel@gmail.com. Indien u van oordeel bent dat uw rechten niet correct worden nageleefd of wanneer u van oordeel bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk zou vormen op de toepasselijke regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.